Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nieuwstaete Advocaten: de op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan het kantoor verbonden advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;

Cliënt: de contractspartij van het kantoor;

Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die het kantoor voor de uitvoering van de opdracht maakt.

 

 1. Algemene bepalingen

2.1 Het kantoor, Nieuwstaete Advocaten, is een eenmanszaak en heeft haar hoofdvestiging aan de Nieuwlandstraat 130, 2729 DX te Zoetermeer, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel ‘s- Gravenhage onder nummer 27330838. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ‘s- Gravenhage en zijn gepubliceerd op de website www.nieuwstaete-advocaten.nl

2.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Nieuwstaete Advocaten is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of cliënt.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nieuwstaete Advocaten en cliënt, alsmede op alle nieuwe overeenkomsten en verdere alle (rechts)handelingen van Nieuwstaete Advocaten met, voor of jegens cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

 

 1. Opdrachten

3.1 Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard.

3.2 De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

3.3 De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

3.4 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

3.5 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Nieuwstaete Advocaten van vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Nieuwstaete Advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

3.6 De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een taxateur. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n). Cliënt wordt geacht de opdracht aan door Nieuwstaete Advocaten te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. Nieuwstaete Advocaten is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten

3.7 Nieuwstaete Advocaten zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

3.8 Nieuwstaete Advocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten

3.9 Een opdracht van de cliënt komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.

Ná verzending van de opdrachtbevestiging en de ontvangst van een –voorschot- betaling, zal met de belangenbehartiging een aanvang worden genomen, behoudens indien de advocaat schriftelijke andersluidende afspraken maakt bijvoorbeeld in spoedeisende kwesties.

3.10 Nieuwstaete Advocaten zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt zal aan Nieuwstaete Advocaten alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die het kantoor verlangt. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Nieuwstaete Advocaten verstrekte informatie.

 

 1. Aansprakelijkheid

4.1. De aansprakelijkheid van Nieuwstaete Advocaten en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Nieuwstaete Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

4.2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Nieuwstaete in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief overige kosten.

 

 1. Derdengelden

5.1. Gelden die Nieuwstaete Advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Mr. R.S. Sewdajal. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

 

 1. Archivering

6.1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn, na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de archivaris kosten van € 35,– exclusief BTW ( teneinde het dossier uit het archief te lichten) ter beschikking van cliënt.

 

 1. Declaratie/honorarium/kosten

7.1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Nieuwstaete advocaten een honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten worden verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.

7.2. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, procureurskosten en dergelijke.

7.3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Nieuwstaete Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

7.4. Nieuwstaete Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

7.5. Ten aanzien van het honorarium is Nieuwstaete Advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.

7.6. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

 

 1. Betaling

8.1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

8.2. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

8.3. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

8.4 Indien Nieuwstaete Advocaten, zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan, waaronder de incasso- en administratiekosten en de voorschotten, voor rekening van de cliënt.

8.5. De ontvangen gelden, strekken eerst in mindering op de gemaakte invorderingskosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

8.6.Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Nieuwstaete Advocaten naast de genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten dan wel te staken.

De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortings- en stakingsrecht, nadat de cliënt daar van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel een andere advocaat te zoeken. Nieuwstaete Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting dan wel staking van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

8.7. Nieuwstaete Advocaten zal slechts het dossier van de cliënt aan cliënt of aan een door de cliënt benaderde advocaat overdragen indien cliënt alle openstaande declaraties aan Nieuwstaete Advocaten heeft voldaan.

8.8. Indien cliënt op enig moment kopieën van afschriften uit zijn dossier wenst te ontvangen, zal een bedrag van € 35,– (inclusief BTW) verschuldigd zijn. Pas nadat dit bedrag is voldaan, zullen de kopieën van de afschriften uit het dossier verstrekt worden.

 

9.Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Nieuwstaete Advocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. Klachtenregeling Nieuwstaete Advocaten

10.1 Algemene bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Nieuwstaete Advocaten: de op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan het kantoor verbonden advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;

– Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door medewerkers van Nieuwstaete Advocaten, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt;

– Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht indient;

– Klachtenfunctionaris: degene die de klacht in behandeling neemt;

– Medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor Nieuwstaete Advocaten.

10.2 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een medewerker van Nieuwstaete Advocaten zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen.

10.3 Nieuwstaete Advocaten draagt er zorg voor dat de behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten zorgvuldig geschiedt.

 

 1. Indiening van een klacht

11.1 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris, zijnde mevrouw R.G. Jagesar.

11.2 Indien de klacht niet wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris maar bij een medewerker van Nieuwstaete Advocaten, zal de medewerker de klacht ter kennis brengen van de klachtenfunctionaris.

11.3 De klacht dient ten minste te bevatten:

– de naam en het adres van klager;

– de datum van indiening van de klacht;

– een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

11.4 De klachtenfunctionaris bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht.

11.5 Bij de ontvangstbevestiging wordt klager op de hoogte gesteld van het verloop van de klachtenprocedure.

 

 1. Behandeling van een klacht

12.1 De klacht zal worden behandeld door de klachtenfunctionaris.

12.2 Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt klager – onder mededeling van de reden – daarvan door de klachtenfunctionaris op de hoogte gesteld.

12.3 Wanneer een klacht wordt ingediend wordt de medewerker waartegen de klacht zich richt op de hoogte gesteld van de klacht.

12.4 De klachtenfunctionaris bepaalt of klager en degene op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord.

12.5 De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt meegedeeld door de klachtenfunctionaris.

12.6 De klachtenfunctionaris zal binnen 4 weken na ontvangst de klacht afhandelen. Indien nodig kan de klachtenfunctionaris die termijn met 4 weken verlengen.

12.7 Tegen de beslissing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

 1. Analyse van de klacht

13.1 Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.

13.2 Indien nodig doet de klachtenfunctionaris voorstellen aan het bestuur van Nieuwstaete Advocaten om de dienstverlening te verbeteren

 

 1. Overig

14.1 Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.